Board Committee Composition

Director Audit Committee Compensation Committee Nominating Committee
Jin Liu (1)(2)(3) (1) (1)
Aamir Ali Quraishi (1) (1)(2)
Hu Li (1) (1)
Mike Zhao (1)(2) (1)

(1) Committee member

(2) Committee chairman

(3) Audit committee financial expert